bdikot.office@gmail.com

058-7291129

אישורים לכיבוי אש וחברות הביטוח

לצורך רישיון עסק ועל פי דרישת כיבוי אש, מח' רישוי עסקים וחברות ביטוח יש לקבל אישור תקינות תקופתי למערכת החשמל על ידי חשמלאי בודק מוסמך (במידת הצורך מומלצת גם בדיקה תרמוגרפית ללוחות החשמל במתקן עפ"י הנחיית בודק החשמל).

 

אנו מתמחים בעריכת בדיקות חשמל ותרמוגרפיה על ידי מהנדס חשמל בודק סוג 3, ומתן אישורי תקינות למתקן החשמל לכיבוי אש, רישוי עסקים, חברות הביטוח, מוסדות חינוך, ארועים המוניים ולרשויות השונות עפ"י דרישת הלקוח.

האישורים שאנו מספקים:

  1. אישור בודק חשמל מוסמך - לכיבוי אש / מכבי אש
  2. אישור בודק חשמל מוסמך - לרישוי עסקים / רישיון עסק
  3. אישור בודק חשמל מוסמך - לחברות ביטוח
  4. אישור חשמלאי בודק סוג 3 -  לביקורת תקופתית
  5. אישור חשמלאי בודק סוג 3 - להפעלה ראשונית או לאחר שיפוץ
  6. אישור בדיקת תרמוגרפיה ללוחות חשמל


בסיום הבדיקה יונפק ללקוח אישור בודק חשמל מוסמך / חשמלאי בודק המכיל את כל ממצאי הבדיקה - המתאים לדרישות כיבוי אש , חברות ביטוח ורישוי עסקים.

 

בדיקת החשמל תכלול בדיקה חזותית ולאחריה מדידת התנגדות לולאת התקלה , התנגדות הבידוד, בדיקת רציפות מוליכי הארקה , בדיקת זמני תגובה של  ממסרי פחת, בדיקת סלקטיביות , עמידות ז"ק וכיול הגנות, בדיקת תרמוגרפיה ללוחות החשמל (במידת הצורך) ,בדיקת תקינות פעולת לחצני החירום, בדיקת פעולת תאורת חירום ושלטי ההתמצאות ובדיקת מערכת החשמל מול חוק החשמל והתקן הישראלי.


הסמכות מקצועיות ורישיונות לביצוע הבדיקות:
משה נחמן - מהנדס חשמל (מ.ר. 117413) ובודק חשמל מוסמך סוג 3 (מ.ר. 984450). 
מרדכי חאקשור - בודק חשמל מוסמך (מ.ר. 984450).

טואול הקמת אתרי אינטרנט