bdikot.office@gmail.com

058-7291129

סלקטיביות אזורית בלוחות החשמל

סלקטיביות אזורית הנה מערכת שתוכננה כדי להקטין את המאמצים והנזקים הנגרמים בלוחות חלוקה בזמן קצר או קצר לאדמה שזו היא תופעת איי  סימטריה.

ה- ZSI (Zone selective interlocking) מגביל את נזקי התקלה במערכת חלוקה, בה ההגנות מכילות לסלקטיביות בזמן, על ידי הקטנת הזמן הנדרש להפסקת התקלה, תוך שמירה על סלקטיביות בקצר 3 פאזי ובקצר לאדמה בין יחידות ההגנה.

במערכת חלוקה קימות שתי דרישות סותרות בעלות פוטנציאל לנזק כתוצאה מקצר כספית כתוצאה מהפסקת ההזנה לצרכנים.

מצד אחד הדרך הטובה ביותר להקטין את נזקי התקלה היא להפסיקה בזמן הקצר ביותר.

מצד שני הפסקה מהירה תגרום לחוסר סלקטיביות והפסקת המתקן כולו בזמן תקלה באחת היציאות.

סלקטיביות בזמן כרי השהית ההפסקה בזמן תקלה של המפסק הראשי מבטיחה שרק מפסק היציאה של הקו המקוצר יופסק ובכך לא תפגע ההספקה לקווים האחרים וניתן יהיה לטפל בקו הפגוע בלבד.

לפיכך הסלקטיביות לא מקטינה את הנזק הנוצר בזמן תקלה על ידי האנרגיה המתפתחת אלא להפך היא עלולה להגדיל אותה.

דוגמאות למאמצים תרמיים:

    • נזק למוליכים ומבודדים.
    • חלקים מותכים או שרופים.
    • דפנות ופנלים חרוכים, צבע מתקלף או סימנים אחרים של טמפרטורה גבוהה מאמצים מכאניים הם תוצאה של זרם השיא הגורם לכוחות מגנטיים חזקים העלולים לכופף פסי צבירה, שבירת מבודדים, תנועה מהירה של מוליכים והיפרדותם.

 

 

 
                                             
איור 1 : נזק במוליכים

                                                                

 

 

 

 

 

   

                                                    איור 2: נזק במוליכים

 

אחת הדרכים להקטין את הנזקים הנ"ל היא להקטין את זמן מעבר התקלה במערכת. זאת ניתן להשיג על ידי שימוש במפסקים בעלי הגנות קצר וקצר לאדמה שיפסיקו את התקלה בזמן הקצר ביותר האפשרי בתנאי תקלה. הבעיה בבחירת מפסקים שפעולתם בזמן תקלה מהירה היא שהסלקטיביות לא תתקיים ויותר ממפסק  אחד יפתח, כלומר מפסק ראשי שיפתח יגרום להפסקת הזנה מיותרת לצרכנים שאינם חלק מהתקלה  .


כדי
לשמור על אמינות אספקה מקסימאלית אמצעי הגנה בפני זרם קצר צריכים להיות מתואמים. סלקטיביות זו הדרך בה אנו שומרים שרק הקו התקול יופסק על ידי המפסק המזין אותו בעוד ששאר המפסקים בלוח נשארים מחוברים תוך שמירה על אספקה רציפה. כדי להבטיח סלקטיביות מלאה מפסקי היציאה יפעלו מהר ככל האפשר, ללא השהיה מכוונת ומפסקים ראשיים יושהו בכדי לאפשר למפסקי היציאה להפסיק את התקלה.


מפסקי
אויר ACB ומפסקי MCCB מסוג B בעלי עמידות בזרם קצר לאורך זמן   Icw-short time) withstand current) מאפשרים כיוון והוספת השהיה לפעולת ההגנות בזרם קצר. ההשהיה ניתנת לכיוון וכך מאפשרת למקסם את הסלקטיביות עם מפסקים אחרים במערכת החשמלית. במערכת סלקטיבית, ככל שירבו לוחות המשנה כך תגדל ההשהיה במפסקים הראשיים שקרובים לשנאי וזאת כדי לאפשר למפסקים במורד הסכמה החד קווית להיפתח במהירות. למרבה הצער התוצאה תהיה שתקלות בקרבת המפסקים הראשיים יופסקו לאחר ההשהיה שנבחרה כך שמערכת החלוקה נחשפת למאמצים ונזקים גדולים יותר.

 

לסיכום:

יתרונה של מערכת הסלקטיביות האזורית גלום בעובדה שסלקטיביות בזמן מתאפשרת מבלי לסכן את המתקן בתוצאות ההרסניות של הפסקת תקלה באמצעות יחידת הגנות מושהית ובהפחתת הנזקים הנוצרים במקרה זה. אך מעבר לנזק החומרי הסכנה הגדולה יותר היא פגיעה באנשים הנמצאים בחזית הלוח ועלולים להיפגע מהאנרגיה התרמית והרשף היוצא ממקום הקצר.   קצר המופסק לאחר השהיה של  m.sec300 משמעותו מעבר זרם קצר במשך 15 מחזורים מלאים - Hz50).
במפסקים של היום כל יחידת הגנות אלקטרונית המאפשרת כיוון השהיה כוללים אופציה לסלקטיביות לוגית בדרך כלל ללא תוספת מחיר וכל שנותר לנו הוא להשתמש ולנצל מערכת חשובה זו
 

                                                               

 

 

 

 

 

 

                                      


 

איור 3 :  אופיין הסלקטיביות בהגנה.

 

טואול הקמת אתרי אינטרנט